22 April, 2024

Samsung Galaxy A35 Fortnite Gaming test | Exynos 1380, 120Hz Display

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *